Điều kiện áp dụng:

+ Không áp dụng cùng hoặc cộng dồn CTKM khác

+ Quà khuyến mãi khách tự chọn tương ứng với giá bán lẻ

Canvas is not supported in your browser.